ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۷:۵۵ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

هفدهمین مسابقه هفتگی شطرنج  عصر جمعه مورخ  6

شهریورماه94باشرکت20نفردر7دوربرگزارشدکه درپایان آقایان صادق

شبانکاره وبهتاش سلیمی فردبا5/5واکبراحمدی با5امتیازبه ترتیب

اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۷:۳۳ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
شانزدهمین مسابقه هفتگی94عصرروزجمعه30مردادماه باشرکت19نفردر7دوربرگزارشدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فردواسماعیل مبارکی با6امتیازوسیدافشین مهدوی با5امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۸:۳۸ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

پانزدهمین مسابقه هفتگی عصرروزجمعه23مردادماه94 باشرکت15نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقای مجیدباقری با5امتیازاول وآقای سیدافشین مهدوی با4وبهرام شبانکاره با3امتیازبه ترتیب دوم وسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۸:۵۷ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

مسابقات شطرنج قهرمان بانوان آسیا باشرکت 57نفردر9دوربه میزبانی کشورامارات برگزارشدخانم میتراحجازی پور دردورآخربا غلبه بر استاد بین المللی بانوان ماری آن گومز(۲۳۱۴) از هند به مقام قهرمانی زنان آسیا در سال ۲۰۱۵  دست یافته ضمن کسب عنوان استاد بزرگی بانوان مستقیم به مسابقات قهرمانی بانوان جهان نیز راه یافت.وخانم آتوساپورکارشیان استادبزرگ بانوان ایران به مقامی بهترازچهاردهم ایندوره ازرقابتها دست نیافت.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۸:۱۵ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |